^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Zakup 30 krzeseł ze składanym pulpitemSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytanie o cenę
„Zakup 30 krzeseł ze składanym pulpitem”
 
Oznaczenie postępowania: ZP 01/11/2010
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego: Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, adres: ul. Łowicka 21, 02-502 Waszawa
2) Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o cenę
 
3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup 30 krzeseł ze składanym pulpitem w ramach projektu „Nowy Początek” w Legionowie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i dostarczenie ich przez Wykonawcę na adres Punktu Konsultacyjnego „Nowy Początek” w Legionowie (05-120) przy ul. Piłsudskiego 3 lok. 13.

 
30 krzeseł o następujących parametrach:
 
podstawa: ze stali chromowanej
szerokość podstawy: 54.5 cm
głębokość podstawy: 42.5 cm
wysokość siedziska: 47 cm
szerokość siedziska: 47.5 cm
głębokość siedziska: 41.5 cm
wysokość oparcia: 35 cm
waga: 8.45 kg
gwarancja: 2 lata
 

4) Termin wykonania zamówienia:
19.11.2010
5) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
a) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzynie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych,
b)Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
7) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, wnioski oraz dokumenty pocztą elektroniczną pod adresem: balet@balet.com.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest pani Bożena Jakubczak, nr tel: 608 403 473
8) Termin związania ofertą;
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9) Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. Ofertę stanowi wypełniony „formularz oferty”.
6. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.
7. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
9. Ofertę należy przedstawić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Wszystkie dokumenty składane przez wykonawcę w postępowaniu, w szczególności informacje i wyjaśnienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego reprezentanta Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.
11. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
12. Oferta powinna być zeskanowana i dostarczona drogą elektroniczną na adres: balet@balet.com.pl, oraz posiadać następujące oznaczenie: Oferta na: „Zakup 30 krzeseł z pulpitem”
9) Miejsce oraz termin składania ofert:
Termin składania ofert: 16.11.2010 godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres: balet@balet.com.pl10) Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Podane w ofercie ceny powinny być cenami brutto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.
2. Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
3. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich.
11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena – 100%
12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający umieści na stronie http://www.artbale.pl/ informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
14) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
15) Maksymalna liczba wykonawców: 1
 
 
Warszawa, 09.11.2010r.
 
 
 
Bożena Jakubczak
V-ce Prezes Artbale
Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki
 
 
Mieczysława Kubacka
Skarbnik

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale