^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Inne informacje

Zapytanie ofertowe - transport - I i II zgrupowanie ...w kręgu tańca...

Legionowo, dn. 14.03.2016 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3,

KRS Nr 0000107658  email: balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę

ważne do dnia 21.03.2016 roku.

Poszukujemy usługi transportu dla zapewnienia przejazdów na dwa zgrupowania dla 2 x 44 uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z opiekunami, uczestników zgrupowań zajęć terapeutycznych - warsztatów tanecznych i spotkań z artystami biorących udział w realizacji projektu „...w kręgu tańca…2016” roku, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ARTBALE.

Przejazd autokarem z Warszawy do ośrodka położonego w okolicach Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego tam i z powrotem zarówno dla zgrupowanie I, jak i II.

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………………………………………/2016

I. Nazwa oraz adres pytającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3, KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zapytania:

1.Przedmiotem zapytania będzie zapewnienie usługi transportu dla przejazdu uczestników z Warszawy do ośrodka położonego w okolicach Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego oraz powrotu z tego ośrodka do Warszawy na potrzeby realizacji zadania pod nazwą „... w kręgu tańca…2016” (dla zgrupowań I i II) dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

- zapewnienie przewozu autokarowego tam i z powrotem dla 44 osób z możliwością ewentualnego, dwukrotnego dojazdu z pod Dworca Centralnego w Warszawie zarówno dla I zgrupowania oraz dla II zgrupowania wynikającego z konieczności zapewnienia szybkiego przewozu części zmęczonych podróżą uczestników już znajdujących się na dworcu, gdy pozostali uczestnicy przybędą z dużym opóźnieniem.

- zapewnienie przewozu bagaży osobistych wyżej wymienionych osób.

Prosimy aby zaproponowana ostateczna cena obejmowała poniżej wymienione wszystkie zakresy usługi transportu w ramach zaproponowanej łącznej ceny dopasowanej do całego wymienionego zakresu.

Dla I zgrupowanie w dniach:

25.04.2016 wyjazd godz. 8.00 – możliwość dwukrotnego, o dodatkowej godzinie przejazdu z Warszawy w okolice Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego.

29.04.2016 – jednokrotny przejazd powrotny do Warszawy Dworzec Centralny.

Dla II zgrupowanie.

09.05.2016 – możliwość dwukrotnego, o dodatkowej godzinie przejazdu z Warszawy w okolice Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego.

13.05.2016 – jednokrotny przejazd powrotny do Warszawy Dworzec Centralny.

Możliwość dwukrotnego przejazdu w dodatkowej godzinie wynika ze zgłaszania przez uczestniczące w projekcie szkoły specjalne, ewentualności różnych godzin przyjazdu do Warszawy lub opóźnienia pociągów z oddalonych miast Polski i konieczności zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom z różnych miast szybki dojazd do ośrodka po długiej podróży.

Wszystkie omówione zapotrzebowania na zapewnienie transportu dla dwu zgrupowań powinny zostać skalkulowane łącznie z ewentualnymi podatkami, a podana na zapytanie cena, wyliczona dla całkowitego wynagrodzenia za jedno zgrupowanie i pomnożone przez 2 zgrupowania dla całości realizacji transportu.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi dla I turnusu w dniach 25.04.2016 r. i 29.04.2016 r. dla II zgrupowania w dniach 09.05.2016 r. oraz 13.05.2016 r.

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny i wszystkich niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (numeru nadania – hasła), uzyskanego poprzez osobistą rozmowę, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną.

Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny zawierać informację o:

- adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu e-mail,

- jednoznaczne oświadczenie o proponowanej cenie zgłaszający zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutto, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem jego pełnego nazwiska i imienia,

- potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przekazanego osobiście lub telefonicznie będzie wydane przez przyjmującego: numer - czteroznakowe hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia odpowiedzi o cenie.

V . Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistej rozmowy, osobistego zgłoszenia w siedzibie, telefonicznie na nr tel. 608 403 473, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby.
 2. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie indywidualnego oznaczenia będącego nadanym czterocyfrowym numerem zgłoszenia - hasłem, które łącznie z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i zaproponowanej ceny dla projektu : „... w kręgu tańca…2016”
 3. Ostatnim terminem na składanie ceny jest dzień 21.03.2015 roku do godz. 16:00.
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w dniu 25.03.2014 roku, a wynik i wybór zgłoszonej firmy i ceny zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia.
 6. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu.
 7. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny.
 8. Zapytanie o cenę zamieszczono w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych zapytaniem oraz rozpowszechniano na stronie: http://www.artbale.pl.
 9. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności, w szczególnie z zapewnieniem wysokiej jakości wykonania zleconego zadania.
 10. W toku badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej, co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.
 11. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie zgodne z warunkami zgłoszenia lub podpisana umowa o zapewnienie realizacji.

VI. Ocena zgłoszenia

VII. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozpatrywaniu zgłoszeń.

3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania.

4. Wykonawca obowiązany jest przygotować zgłoszeniezgodnie z wymaganiami zapytania.

_____________________                                       ________________________

Bożena Jakubczak                                             Mieczysława Kubacka

Wiceprezes Zarządu                                                           Skarbnik Zarządu

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Otrzymana oferta

 

Zapytanie ofertowe dla usługi wyżywienia i noclegów - I i II zgrupowanie ...w kręgu tańca...2016

Legionowo, dn. 14.03.2016 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3,

KRS Nr 0000107658  email: balet@balet.com.pl.

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę

ważne do dnia 21.03.2016 roku.

Poszukujemy Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego położonego w okolicach Serocka lub nad Zalewem Zegrzyńskim dla zapewnienia pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) dla 49 uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z opiekunami, kadrą i obsługą z możliwością prowadzenia zajęć terapeutycznych - warsztatów tanecznych i spotkań z artystami biorących udział w realizacji projektu „...w kręgu tańca…2016” roku.

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………………………………………/2016

I. Nazwa oraz adres pytającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3, KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zapytania:

1. Przedmiotem zapytania będzie cena zapewnienia pobytu (zakwaterowania oraz wyżywienia) z możliwością prowadzenia warsztatów tanecznych i spotkań z artystami dla uczestników wraz z opiekunami oraz organizatorami, biorących udział w projekcie „... w kręgu tańca…2016” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia ARTBALE.

2. Szczegółowy opis: przedmiot zapytania będzie dotyczył w zakresie zakwaterowania: zapewnienie zakwaterowania 49 miejsc noclegowych wraz z salami do spotkań w obiekcie/tach (dostosowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi). Pokoje hotelowe, sale do zajęć warsztatowych i spotkań położone na wspólnym terenie w okolicach Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego potrzebne w okresach dla I zgrupowanie w dniach od 25.04.2016 do 29.04.2016 r. oraz dla II zgrupowania od 09.05.2016 do 13.05.2016 r. z warunkiem, zapewnienia odpowiedniego dopasowania ilości pokoi dla zakwaterowania uczestników w pokojach, według płci oraz w pokojach (max do 2 osób) dla obsługi.

3. Zapewnienia co najmniej trzech dużych Sal, bez żadnego wyposażenia w sprzęty dla poprowadzenia całodziennych zajęć terapeutyczno-warsztatowych z donośną muzyką i tańcem. Dodatkowo zapewnienia jednej mniejszej Sali wyposażonej w stoliki i krzesła dla prowadzenia spotkań o charakterze wykładowo konsultacyjnym.

4. W zakresie wyżywienia zapewnienie dla 49 osób pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) od dnia 25.04. do 29.04.2016 r. oraz 09.05.2016 r.do 13.05.2016 r. z zapewnieniem suchego prowiantu w dniach wyjazdu, jak i stałego dostępu dla wszystkich uczestników możliwości zaspokojenia pragnienia (woda, nie słodzona, herbata lub inny napój.)

5. Wszystkie omówione zapotrzebowania powinny zostać skalkulowane łącznie z ewentualnymi podatkami, a podana na zapytanie cena jednostkowa, wyliczona z całkowitego wynagrodzenia za całość jednego zgrupowania, podzielonego przez 5 dniowy czas pobytu i faktyczną ilość średnio 49 osób dla danego zgrupowania. (Łącznie 2 zgrupowania x średnio 49 osób x 5 dni pobytu x proponowana cena dla jednego zgrupowania i jednego uczestnika.)

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi w dniach od 25.04.2016 r. do 29.04.2016 r. oraz od 09.05.2016 do 13.05.2016 r.

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny i wszystkich niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (numeru nadania – hasła), uzyskanego poprzez osobistą rozmowę, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną.

Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny zawierać informację o:

- adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu e-mail,

- jednoznaczne oświadczenie o proponowanej cenie zgłaszający zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutto, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem jego pełnego nazwiska i imienia,

- potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przekazanego osobiście lub telefonicznie będzie wydane przez przyjmującego: numer - czteroznakowe hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia odpowiedzi o cenie.

V . Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistej rozmowy, osobistego zgłoszenia w siedzibie, telefonicznie na nr tel. 608 403 473, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby.
 2. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie indywidualnego oznaczenia będącego nadanym czterocyfrowym numerem zgłoszenia - hasłem, które łącznie z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i zaproponowanej ceny dla projektu : „... w kręgu tańca…2016r”
 3. Ostatnim terminem na składanie ceny jest dzień 21.03.2016 roku do godz. 16:00.
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w dniu 25.03.2016 roku, a wynik i wybór zgłoszonej firmy i ceny zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia.
 6. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu.
 7. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny.
 8. Zapytanie o cenę zamieszczono w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych zapytaniem oraz rozpowszechniano na stronie: http://www.artbale.pl.
 9. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności, w szczególnie z zapewnieniem wysokiej jakości wykonania zleconego zadania.
 10. W toku badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej, co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.
 11. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie zgodne z warunkami zgłoszenia lub podpisana umowa o zapewnienie realizacji.

VI. Ocena zgłoszenia

VII. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozpatrywaniu zgłoszeń.

3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania.

4. Wykonawca obowiązany jest przygotować zgłoszeniezgodnie z wymaganiami zapytania.

 

Mieczysława Kubacka
Skarbnik Zarządu

 

Bożena Jakubczak
Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

Otrzymana oferta

Zapytanie ofertowe dla usługi wyżywienia i noclegów - I i II zgrupowanie ...w kręgu tańca... (2015 r.)

Legionowo, dn. 23.03.2015 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3,

KRS Nr 0000107658

balet@balet.com.pl.

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki kieruje do Państwa zapytanie o cenę

Poszukujemy Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego położonego nad Zalewem Zegrzyńskim do zapewnienia pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) z możliwością prowadzenia warsztatów tanecznych i spotkań z artystami dla uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami biorących udział w projekcie „... w kręgu tańca…”.

 

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………/2015

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3,

KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia będzie zapewnienie pobytu (zakwaterowania oraz wyżywienia) z możliwością prowadzenia warsztatów tanecznych i spotkań z artystami dla uczestników wraz z opiekunami oraz organizatorami, biorących udział w projekcie „... w kręgu tańca” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

2. Szczegółowy opis: przedmiot zamówienia będzie dotyczył w zakresie zakwaterowania, zapewnienie zakwaterowania 42 miejsc noclegowych i sal do spotkań w obiekcie/tach (dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), hotelowych położonych na wspólnym terenie w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego w dniach od 20.04.2015 do 24.04.2015 r. oraz 11.05.2015 do 15.05.2015 r.

3. W zakresie wyżywienia/cateringu zapewnienia dla 42 osób pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) od dnia 20.04. do 24.04.2015 r. oraz 11.05.2015 r. do 15.05.2015 r.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi w dniach od 20.04.2015 r. do 24.04.2015 r. oraz 11.05.2015 do 15.05.2015 r.

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny i wszystkich niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, poprzez osobistą rozmowę, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną. Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny zawierać informację o: - adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu email, - jednoznaczne oświadczenie o proponowanej cenie zgłaszające zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutt, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem pełnego nazwiska i imienia, - potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przekazanego osobiście lub telefonicznie będzie wydane przez przyjmującego: czteroznakowe hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia oferty.

V . Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistej rozmowy, osobistego zgłoszenia w siedzibie, telefonicznie na nr tel. 608 403 473, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie oznaczenia czteropozycyjnego hasła zgłoszenia, które z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zaproponowanej ceny dla projektu : „... w kręgu tańca”

2. Ostatnim terminem na składanie zgłoszeń jest dzień 03.04.2015 roku do godz.16:00.

3. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w dniu 10.04.2014 roku, a wynik i wybór najlepszego zgłoszenia zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia.

5. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu.

6. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny.

7. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: http://www.artbale.pl oraz rozpowszechniano w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych zapytaniem.

VI. Ocena zgłoszenia

1. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności.

2. W toku badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.

3. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie zgodne z warunkami zgłoszenia lub podpisana umowa o zapewnienie transportu

VII. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania.

4. Wykonawca obowiązany jest przygotować zgłoszenie zgodnie z wymaganiami zapytania.

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki

 

Bożena Jakubczak

Wiceprezes

 

Mieczysława Kubacka

Skarbnik

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Otrzymana oferta

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale