Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II - projekt PFRON

Projekt pn. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” realizowany jest w okresie 01.12.2013 r. – 28.02.2015 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI).

Projekt stanowi kontynuację działań, prowadzonych z sukcesem w ramach pierwszej edycji Projektu. Powodzenie poprzedniego przedsięwzięcia skłoniło PFRON do kontynuacji oferty, która do końca lutego 2015 r. doprowadzi do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji wśród 375 osób niepełnosprawnych (ON) (200 kobiet i 175 mężczyzn). Znajdzie to przełożenie we wzroście szans tych osób na znalezienie pracy.

Oferta Projektu jest kierowana, w pierwszej kolejności do osób niepełnosprawnych będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, pozostających bez zatrudnienia, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat.

Dodatkowo, poza grupą osób niepełnosprawnych, 250 osób z ich najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie; 150 kobiet i 100 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem (psychologicznym, prawnym) realizowanym w formie warsztatów.

Osoby niepełnosprawne w ramach projektu mają możliwość wzięcia udziału w komplementarnych formach wsparcia. Zasadnicza formą wsparcia w projekcie jest przygotowanie dla każdego Beneficjenta Indywidualnego Planu Działania (IPD). Indywidualne podejście do każdego uczestnika skutkuje tym, że Beneficjent otrzymuje wsparcie adekwatne do jego potrzeb i możliwości np.:

 • doradztwo i poradnictwo zawodowe,
 • indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczne,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • szkolenia zawodowe,
 • praktyki zawodowe,
 • staże rehabilitacyjne,

wsparcie w rozpoczęciu/kontunuacji nauki.

Osoby z otoczenia ON w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w indywidualnych i grupowych warsztatach dla rodzin i opiekunów.

Lider Projektu (PFRON) odpowiada za:

 • zarządzanie projektem,
 • reprezentowanie Partnerstwa w sprawach dotyczących Projektu przed Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia,
 • koordynację (w tym monitoring i nadzór) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w Projekcie,
 • wspieranie Partnerów w realizacji powierzonych zadań,
 • rozliczanie i kwalifikowalność wydatków,
 • koordynację działań Partnera na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach,
 • informowanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia o problemach w realizacji Projektu.

Partnerzy odpowiadają za:

 • prowadzenie wszystkich działań merytorycznych – operacyjnych – wynikających z celów projektu i zmierzających do osiągnięcia jego rezultatów,
 • rekrutację i aktywizację zawodową ON,
 • realizację wsparcia dla opiekunów/ek ON,
 • współpracę z pracodawcami.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.01.03.06-00-079/13-00

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach partnerów projektu www.praca.ffm.pl, www.integracja.org, www.far.org.pl, www.wsparcieabsolwentow2.wordpress.com.