Ważne informacje dla zakwalifikowanych wstępnie szkół

Od dnia 27 maja 2019 roku rozpoczęło się dla kandydujących zakwalifikowanych wstępnie szkół i grup zbieranie i ostateczne przesyłanie do Organizatora wszystkich wymaganych dokumentów od uczestników dla wszystkich zgrupowań wraz z przesyłaniem zebranych od niepełnosprawnych wpłat potwierdzających oraz wszystkich kopii orzeczeń o stopniu i rodzaju niepełnosprawności. potwierdzonych za zgodność przez szkołę. (Regulamin)


Ostateczne zakończenie dostarczania wszystkich wymaganych dokumentów i wpłat potwierdzających, które stanowić będą dla Organizatora pełne potwierdzenie chęci udziału szkoły i grupy w danym zgrupowaniu upływa najpóźniej w dniu 05 czerwca 2019 roku – zakończenie procesu kwalifikacji. (Regulamin)

 

Obowiązkowe do dostarczenia są następujące formularze i kopie dokumentów: 

A. Karta zgłoszenia od uczestnika (od każdego ucznia niepełnosprawnego i nauczyciela/opiekuna) - Załącznik 1;
B. Oświadczenie uczestnika projektu o zgody na przetwarzanie danych osobowych

(oświadczenie od każdego ucznia niepełnosprawnego i nauczyciela/opiekuna);

- Załącznik 2;

C. Oświadczenie uczestnika projektu zabezpieczające prawa autorskie nagrywającego     

  (oświadczenie od każdego ucznia niepełnosprawnego i nauczyciela/opiekuna)   

- Załącznik 3;

D. Poświadczone za zgodność z oryginałem aktualne kopie orzeczeń o rodzaju i stopniu

niepełnosprawności, wydanych w trybie, o którym mowa w § 3 pkt. 4 regulaminu

 (od każdego zakwalifikowanego niepełnosprawnego ucznia),     

- Załącznik 4;
E. Lista grupy uczestników projektu od których dokonano wpłat potwierdzających - Załącznik 5. 

Przypominamy, że każdy z zakwalifikowanych uczniów niepełnosprawnych, może wziąć udział w projekcie tylko pod warunkiem dokonania pełnej wpłaty potwierdzającej w wysokości 100 zł za pięciodniowy pobyt na zgrupowaniu i udział w projekcie oraz konieczność posiadania i dostarczenia wraz z kompletem niezbędnych załączników, kopii aktualnego orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności każdego ucznia, wydanych przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a które to kopie powinny zawierać dodatkowo potwierdzenie oryginalności kopii dokumentu wydane przez szkołę. (w § 3 pkt. 4 regulaminu).