Informacje dla szkół

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, na podstawie otrzymanych Kart zgłoszenia dla szkoły od zespołów, ośrodków, placówek specjalnych, o wstępnym zakwalifikowaniu czterech szkół i potwierdzamy, że wytypowanych 7 niepełnosprawnych uczniów + 2 nauczycieli/opiekunów, z każdej z tych szkół weźmie bezpłatny udział w tegorocznym zgrupowaniu projektu „Mazowiecki Krąg Tańca 2019”, realizowanym w dniach 18 - 22 listopada 2019 roku, jednak po zrealizowaniu zobowiązań przez daną szkołę i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji od uczestników.

 

Przypominamy, że zgłaszająca Szkoła we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia transport swojej grupy z siedziby Szkoły do Ośrodka, miejsca realizacji projektu, którym będzie:

Ośrodek Charytatywno Szkoleniowy CARITAS w Popowie Letnisko

07-203 Somianka al. Centralna 6,

oraz powrót grupy z Ośrodka do siedziby Szkoły.

Prosimy o dokładną i terminową realizację przyjazdu uczestników oraz o dostarczenie wszystkich wymaganych i podpisanych dokumentów.

Wymagane bezwarunkowo do dostarczenia w oryginale są następujące formularze oraz kopia dokumentu orzeczenia: 

 A. Karta zgłoszenia od uczestnika (od każdego ucznia niepełnosprawnego i nauczyciela/opiekuna)  - Załącznik 1;

 B. Oświadczenie uczestnika projektu o zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(oświadczenie od każdego ucznia niepełnosprawnego i nauczyciela/opiekuna);

 - Załącznik 2;

 C. Oświadczenie uczestnika projektu zabezpieczające prawa autorskie nagrywającego

(oświadczenie od każdego ucznia niepełnosprawnego i nauczyciela/opiekuna)            

 - Załącznik 3;

 D. Aktualne kopie orzeczeń o rodzaju i stopniu niepełnosprawności wydanych w trybie 

o którym mowa w § 3 pkt. 4 regulaminu (od każdego zakwalifikowanego niepełnosprawnego ucznia),

 - Załącznik 4;

Adres Organizatora na który należy dostarczyć dokumenty osobiście lub listem poleconym:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

05-120 Legionowo. ul. Królowej Jadwigi 11, lok. 23;

Dostarczenie wszystkich dokumentów winno zostać zrealizowane najpóźniej do dnia
27 września 2019 roku (data otrzymania przez Organizatora). Złożenie do organizatora wszystkich wymaganych dokumentów oryginalnie podpisanych jest niezbędnym warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w zgrupowaniu, dla 7 osobowej grupy niepełnosprawnych uczestników posiadających orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz dwóch nauczycieli opiekunów z wstępnie zakwalifikowanej szkoły.