"...w kręgu tańca...2020"

Zapraszamy szkoły do zgłaszania udziału w nowej edycji projektu

Szanowni Państwo

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza szkoły specjalne (zespoły, ośrodki, placówki specjalne) lub szkoły (zespoły, ośrodki) z oddziałami integracyjnymi z całej Polski do udziału w sprawdzonym od lat, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i niepełnosprawnych uczniów, projekcie dr Bożeny W. Jakubczak „...w kręgu tańca...2020”, realizowanym przez ARTBALE Stowarzyszenie, dzięki przyznanemu na 2020 rok dofinansowaniu z PFRON.

Projekt skierowany jest nie tylko do szkół mających dorobek w tanecznej pracy habilitacyjnej i rehabilitacyjnej, ale również dopiero zamierzających rozpocząć pracę przy wykorzystaniu sztuki tańca w pracy z grupami uczniów z upośledzeniem intelektualnym, jak również skierowany jest do ich opiekunów – kadry szkolnictwa specjalnego, z zachowaniem ograniczonej, ilościowej proporcji dla zgłaszanych przez Szkoły 10-osobowych grup uczestników, gdzie na jedną zgłoszoną ze szkoły 10-osobową grupę przypadnie równo: 8 uczniów z niepełnosprawnościami i przewidzianych jest wyłącznie dwóch nauczycieli/opiekunów.

Projekt będzie realizowany z podobnym udziałem specjalistów, artystów, tancerzy, choreografów i prowadzonymi przez nich różnymi warsztatami, zajęciami, spotkaniami i innymi atrakcjami z podobnym zakresem i taką samą metodyką działań oraz ilością realizowanych godzin dla wszystkich planowanych sześciu pięciodniowych wyjazdowych zgrupowań.

Głównym celem realizacji programu będzie pomoc osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi w pełniejszym ugruntowaniu zmian w postawach wzbogacających ich osobiste możliwości osiągania sukcesów, wspierając i zwiększając ich społeczną aktywność oraz samodzielność. Dzięki spotkaniom z artystami, tancerzami, specjalistami, choreografami i pedagogami specjalnymi/psychologami oraz praktycznym próbom i pokazom tanecznym osoby te dostaną możliwość zapoznania się z różnymi technikami tańca, własną ekspresją ruchu i emocji, będą mogły poznać nowe sposoby ruchu i koordynacji ciała na tle współpracującej grupy, dzięki przygotowaniom i  osobistym udziale w różnych aktywizujących spotkaniach oraz przygotowywanym pokazie na zakończenie warsztatów i każdego zgrupowania.

Udział w projekcie jest tylko częściowo odpłatny w kwocie „wpłaty potwierdzającej” = 150 zł, (sto pięćdziesiąt złotych) wnoszonej przez każdego niepełnosprawnego uczestnika, zwyłączeniem nauczycieli/opiekunów. W ramach projektu, zapewnione zostaną: 5 dniowy pobyt oraz warsztaty, zajęcia taneczne oraz pokaz, animacje i spotkania z trzech różnych technik tańca, noclegi wraz z całodziennym pełnym 4 posiłkowym wyżywieniem, bogaty i ciekawy codzienny program realizowany w miejscu pobytu, tj. Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym CARITAS, położonym w lesie w Popowie przy Alei Centralnej 6 (05-140 Somianka, powiat wyszkowski).

Ze strony zgłaszającej się Szkoły oczekujemy: potwierdzenia możliwości udziału poprzez wybranie (zakraśnienie kwadratów) jak największej ilości możliwych do akceptacji przez Szkołę terminów przyjazdu, 10-osobowej grupy uczestników, w zgłaszanej grupie zawsze po 8 uczniów i 2 nauczycieli/opiekunów, podpisania oraz dostarczenia do Organizatora w pierwszym etapie i terminie rekrutacji najpóźniej do 19 czerwca 2020 roku wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia dla szkoły. Jednocześnie w Karcie zgłoszenia dla Szkoły zostaje zawarte i podpisane zobowiązanie, że we własnym zakresie i na własny koszt należy przygotować na potwierdzony przez Organizatora terminzgrupowania, pełnej opieki dla niepełnosprawnych uczestników podczas podróży oraz pobytu na zgrupowaniu,jak również dojazd (transport) swojej grupy z miejsca siedziby Szkoły do Warszawy oraz zapewnić odwiezienie grupy z Warszawy do siedziby Szkoły w  terminie zakończenia zgrupowania. Przejazd uczestników z Warszawy do Ośrodka i z powrotem zapewnia Organizatora na własny koszt. Po bieżącym zakwalifikowaniu przez Organizatora wybranego przez szkołę pierwszego z możliwych terminów, nastąpi wstępne potwierdzeni o zakwalifikowaniu, od tego dnia należy zebrać od uczestników i dostarczyć do Organizatora, w tym samym e-mailowym trybie oraz w  wyznaczonym terminie do 26 czerwca 2020 roku, wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) oraz dokonać wpłat potwierdzających od  niepełnosprawnychuczestników. Wszystkie dokumenty, w tym 6 wypełnionych Załączników, należy przesyłać elektronicznie na adres e-mail: balet@balet.com.pl, zgodnie z §3 pkt 13 oraz pkt 14 Regulaminu.

Tryb podejmowania decyzji o zakwalifikowaniu szkoły, grupy i uczestników opisano w Regulaminie. Większość Załączników (formularzy) jest do projektu wraz z regulaminem, kartami zgłoszeniowymi oraz innymi załącznikami i znajdują się do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce: www.artbale.pl/niepelnosprawni/w-kregu-tanca-2020.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo w regulaminie i na stronie internetowej www.artbale.pl lub można uzyskać pod numerem tel. kom. 517 411 621 Krzysztofa Machlińskiego; lub tel. kom. 608 411 178 Koordynatora.