W kręgu tańca 2017 ogólnopolski

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania

Karta zgłoszenia dla szkoły

 

Załączniki:

A. Karta zgłoszenia uczestnika (od każdego ucznia niepełnosprawnego i nauczyciela/opiekuna)   – Załącznik 1;

B. Oświadczenie uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (osobne

oświadczenia od każdego ucznia niepełnosprawnego i nauczyciela/opiekuna)   – Załącznik 2;

C. Oświadczenie uczestnika projektu zabezpieczające prawa autorskie nagrywającego (osobne oświadczenia

   od każdego ucznia niepełnosprawnego i nauczyciela/opiekuna)   – Załącznik 3;

D. Poświadczone za zgodność z oryginałem aktualne kopie orzeczeń o niepełnosprawności (od każdego

– Załącznik 4.

 

Regulamin wydrukowany i podpisany.