W mazowieckim kręgu tańca

Zaproszenie do projektu dla powiatów Mazowsza

Szanowni Państwo

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza szkoły specjalne (zespoły, ośrodki, placówki specjalne) lub szkoły (zespoły, ośrodki) z oddziałami integracyjnymi z powiatów: legionowskiego, pułtuskiego, ostrołęckiego oraz płońskiego i warszawskiego do udziału w sprawdzonym, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów niepełnosprawnych, projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. „W mazowieckim kręgu tańca”, współfinansowanym przez Województwo Mazowieckie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.

 

Głównym celem projektu jest pomoc uczestnikom - osobom niepełnosprawnym intelektualnie
w pełniejszej integracji społecznej i ugruntowanie zmian w postawach wzbogacających ich osobiste możliwości osiągania sukcesów. Poprzez spotkania z artystami, tancerzami, specjalistami i praktycznym próbom tanecznym osoby te dostaną możliwość zapoznania się z różnymi technikami tańca, ekspresją ruchu
i emocji. Każda z grup uczestników zakwalifikowana z kilku powiatów województwa mazowieckiego, w ramach pobytu na wyjazdowym zgrupowaniu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, w dniach 2 - 6 października 2017 będzie codziennie uczestniczyć w łącznej ilości 15 godzin zajęć, średnio po około 3 godziny zajęć warsztatowych, dwóch spotkaniach z animatorami, spotkaniu z artystami oraz z niespodzianką, występem i wieczornymi zabawami z tańcem i muzyką. Łącznie prowadzący zrealizują 60 godzin podczas całego zgrupowania oraz dodatkowo zrealizowane zostaną spotkania, animacje i wspólne zabawy integracyjne dla uczestników.

Zaproszenie jest skierowane dla zaangażowanych w pracę rehabilitacyjną, tańczących już lub zamierzających wykorzystywać taniec, grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, upośledzonej umysłowo
z ich nauczycielami, którzy na podstawie złożonych dokumentów zostaną zakwalifikowani do udziału
w projekcie. Udział w projekcie jest bezpłatny dla każdego uczestnika, w tym również opiekuna. W ramach projektu zapewniamy warsztaty taneczne z trzech technik tańca, pobyt, w tym noclegi wraz z pełnym wyżywieniem, bardzo atrakcyjny i ciekawy program. W projekcie „W mazowieckim Kręgu tańca” Organizator nie zapewnienia transportu uczestnikom: w tym dojazdu z siedziby danej Szkoły do Ośrodka w Serocku (kod 05-140) przy ul. Wyzwolenia 31 oraz powrót z Ośrodka do siedziby każdej ze Szkół, które musi zorganizować i zabezpieczyć we własnym zakresie każda ze Szkół.

Zapraszamy zatem Szkoły, zainteresowane osoby niepełnosprawne upośledzone umysłowo wraz z nauczycielem - opiekunem do zgłaszania swojego udziału w projekcie w ramach zgłoszenia grupy z danej Szkoły. W tym celu prosimy o przesyłanie pocztą lub wcześniej e-mailem czytelnie podpisane dokumenty:
w tym Kartę zgłoszenia dla Szkoły oraz formularze załączników: Zał. 1. Kartę zgłoszenia uczestnika - indywidualną, Zał. 2. Oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych i Zał. 3. Oświadczenia
o zabezpieczeniu praw autorskich nagrywającego, jak również Zał. 4. Potwierdzoną kopię orzeczenia
o niepełnosprawności na adres: ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, 05-120 Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 11; lub wstępnie podpisanych i zeskanowanych powyżej wymienionych dokumentów na adres e-mail: balet@balet.com.pl najpóźniej do 11 września 2017 roku.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać zakwalifikowane do projektu jedynie w grupie zgłoszonej przez Szkołę lub podobną wymienioną instytucję w sytuacji zagwarantowania przez zgłaszającą Szkołę opieki niezbędnych nauczycieli – opiekunów wraz z uczestnictwem takich opiekunów przez cały czas realizacji, również podczas zorganizowanych na własny koszt i we własnym zakresie dojazdu i odjazdu uczestników. Ilość zakwalifikowanych osób jest ograniczona. Podstawą do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu uczestnika będzie dostarczenie podpisanej pełnej dokumentacji wraz z kartą zgłoszeniową Szkoły i załącznikami, jednak w pierwszej kolejności zapewnimy udział kompletnym zgłoszeniom ze Szkół z wyznaczonych powiatów, przesłanych na adres organizatora najpóźniej do dnia 11 września 2017 r. Złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczne z decyzją o zakwalifikowaniu do projektu. Dopiero na tej podstawie Organizator do dnia 17 września 2017 r, podejmie decyzję i powiadomi Szkołę, a za jej pośrednictwem uczestnika (osobę niepełnosprawną i opiekuna) o ich zakwalifikowaniu do projektu.

Więcej informacji o projekcie jest na podstronie http://www.artbale.pl/niepelnosprawni/projekt-powiaty-mazowsze lub pod tel. kom. 608 403 483.

Za Zarząd Artbale Stowarzyszenie

Mieczysława Kubacka