...w kręgu tańca...2016

Zachęcamy do zgłaszania swojego bezpłatnego udziału w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. …w kręgu tańca…2016, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Artbale Stowarzyszenie.

Zaproszenie

Pierwsze i drugie zgrupowanie odbędzie się już w terminie od 25 do 29 kwietnia 2016 roku i od 9 do 13 maja 2016 roku, a trzecie i czwarte zgrupowanie w drugiej połowie września od 12 do 16 września 2016 roku i od 19 do 23 września 2016 roku.

Regulamin

Ostateczne przyjęcie regulaminu do stosowania zobowiązań jego zapisów, następuje dla szkoły z datą podpisania i złożenia do Organizatora Karty zgłoszenia dla szkoły oraz dla pozostałych po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów od uczestników. Dla Organizatora z momentem zakwalifikowania danej grupy i uczestników wraz z wpisaniem odpowiednich danych do dokumentów prowadzonych przez Organizatora dla ewidencji projektu.

Karta zgłoszeniowa

Kartę wypełnia W I etapie rekrutacji zainteresowana szkoła specjalna lub szkoła z oddziałami integracyjnymi i zaznacza wybór terminu lub kilku terminów zgrupowania oraz podaje liczebność zgłaszanej na dany termin grupy wraz z liczebnością grup z rozróżnieniem na ilość niepełnosprawnych uczniów i opiekujących się nimi opiekunów. Ostateczny termin nadesłania Karty (dla wszystkich czterech zgrupowań) upływa 31 marca 2016 roku.

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia uczestników - w ilości kart dla każdego ucznia niepełnosprawnego i opiekuna.
  2. Oświadczenie uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - w ilości osobnych oświadczeń dla każdego ucznia niepełnosprawnego i opiekuna.
  3. Oświadczenie uczestnika projektu zabezpieczające prawa autorskie nagrywającego - w ilości osobnych oświadczeń dla każdego ucznia niepełnosprawnego i opiekuna.

Zakwalifikowane szkoły zgłaszające chęć uczestnictwa grup i delegowaniu do udziału w projekcie opiekunów po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na dany termin/y na podstawie regulaminu muszą przesłać (dostarczyć) pilnie w ciągu 7 dni do organizatora oryginały wszystkich podpisanych załączników dokumentów zgłoszeniowych uczestników, wypełnionych i własnoręcznie lub przez prawnych opiekunów czytelnie podpisanych.

Dla zgrupowań kwietnia i maja 2016 roku złożenie dokumentów do dnia 15 kwietnia – koniec II etapu rekrutacji dla pierwszych dwu zgrupowań

Dla dwu zgrupowań września 2016 roku złożenie dokumentów do dnia 6 czerwca – koniec II etapu rekrutacji dla ostatnich dwu zgrupowań.

Dopuszcza się przesyłanie zeskanowanych, podpisanych kart zgłoszeniowych ze Szkół pocztą mailową na adres balet@balet.com.pl, jednak z jednoczesnym przesłaniem podpisanego i ostemplowanego oryginału karty zgłoszenia dla szkoły na adres siedziby Stowarzyszenia

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3