W KRĘGU TAŃCA - zapraszamy!!!

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza tańczące grupy uczniów niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo (dzieci i młodzież do 18 r.ż.) ze szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi z całej Polski do udziału w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. W KRĘGU TAŃCA, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie ARTBALE. Głównym celem projektu jest ugruntowanie dotychczas prowadzonej pracy z osobami niepełnosprawnymi, wykorzystującej taniec i metodykę pracy tancerzy w rehabilitacji i aktywizacji społecznej młodych osób niepełnosprawnych, ich pełniejszej integracji społecznej, wzmacnianiu cech samodzielności oraz wyróżniania dotychczasowego zaangażowania nauczycieli i opiekunów oraz niepełnosprawnych podopiecznych w praktycznym wykorzystywaniu tych możliwości.

Organizatorzy zapewniają nieodpłatny pobyt na wyjazdowym zgrupowaniu w Serocku w dniach od 15 do 19 września 2014 roku, w tym noclegi wraz z wyżywieniem, bezpłatne zajęcia warsztatowe oraz spotkania integracyjne, ciekawy program oraz bezpłatny dojazd jednak wyłącznie na trasie Warszawa-Serock-Warszawa.

Grupa zostanie zakwalifikowana do projektu, jeżeli szkoła zagwarantuje pełną opiekę nad niepełnosprawnymi uczestnikami przez cały okres realizacji projektu, w tym również podczas przejazdu.

Ilość zakwalifikowanych grup i uczestniczących osób jest ograniczona: trzy 15-osobowe grupy, w tym po 3 nauczycieli opiekunów w każdej grupie, rekrutowanych z trzech różnych województw. Niezbędnym do umożliwienia zakwalifikowania grupy i uczestnictwa w projekcie jest przekazanie organizatorom na płycie DVD lub podanie linku na stronę www czy Youtube, zapisu prezentacji dotychczasowego dorobku i efektów pracy taneczno-choreograficznej zgłaszanej grupy uczestników z krótkim opisem osiągnięć wykorzystywania tańca i różnorodności metod pracy tancerza dla celów rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Podstawą dla podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu grupy będzie ocena dotychczasowego dorobku i zaangażowania na podstawie przesłanych nagrań i dostarczenia pełnej podpisanej dokumentacji, w tym karty zgłoszenia od każdej uczestniczącej w grupie osoby, pisma ze szkoły o wyznaczonych trzech opiekunach i przyjęciu odpowiedzialności za uczestników, oświadczenia o  udostępnieniu danych osobowych, oświadczenia o udostępnieniu możliwości dokumentowania oraz oświadczenia o nieuczestniczeniu, w tym samym terminie, w podobnym projekcie finansowanym przez PFRON, które przesłane w oryginale na adres: ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 lok 13; są podstawą do kwalifikacji. Podpisane i zeskanowane powyżej wymienione dokumenty dodatkowo można wysłać na adres e-mail: balet@balet.com.pl.

Otrzymanie przez organizatora oryginałów wszystkich dokumentów musi nastąpić najpóźniej do dnia 3 września 2014 r. Złożenie prezentacji o dorobku i  wszystkich dokumentów w wyznaczonym wyżej terminie nie jest równoznaczne z decyzją o zakwalifikowaniu do projektu. Do dnia 5 września 2014 r. organizator podejmie decyzję i powiadomi szkoły o zakwalifikowaniu grupy i udziale w projekcie. Więcej informacji o projekcie na naszej stronie www.artbale.pl (zakładka „Wsparcie niepełnosprawnych/w kręgu tańca”).