O projekcie

Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, które dotychczas z udanym efektem zrealizowało cztery edycje "Terpsychora do szkół" (współfinansowane ze środków PFRON), wspierające kadrę szkolnictwa specjalnego nowatorskimi propozycjami pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, wykorzystującymi taniec i jego metodykę dla prowadzenia terapii, informuje o realizacji projektu dr Bożeny W. Jakubczak pt. "Temida przyjazna niepełnosprawnym 2013"będącego kontynuacją projektu ubiegłorocznego. Jest on również współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nasze ARTBALE Stowarzyszenie, dlatego dla uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie całkowicie nieodpłatny. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodziców czy opiekunów prawnych dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej, jak również do osób mających bezpośredni kontakt z osobą niepełnosprawną, w tym między innymi kadry szkolnictwa specjalnego, osób z organizacji pozarządowych lub instytucji bezpośrednio działających z osobą niepełnosprawną. Projekt trwa do 31 grudnia 2013 roku.
Celem projektu "Temida przyjazna niepełnosprawnym 2013" jest zwiększenie samodzielności ostatecznych beneficjentów projektu, tj. osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez bezpośredni lub pośredni ich dostęp do poradnictwa psychologicznego, podatkowego, prawnego i społecznego, mediacyjnego, informacyjnego i pedagogiczno-psychologicznego, realizowanego poprzez konsultacje, starające się zwiększać świadomość i motywację osób niepełnosprawnych, jak i osób z jej najbliższego otoczenia, celem aktywizowania niepełnosprawnego do samodzielnego uczestniczenia w życiu codziennym.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o dostarczanie pocztą do siedziby ARTBALE Stowarzyszenia (adres: 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 lok 13) lub bezpośrednio do biura podpisanych oryginałów poniżej wymienionych:
1. Karta zgłoszenia - deklaracja uczestnictwa
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym nieuczestniczeniu w innym podobnym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON.

Istnieje możliwość zgłoszenia zapytania, problemu drogą elektroniczną na adres: balet@balet.com.pl.
Do pobrania i wydruku.