Spotkanie "Nowego Początku" na Radzie Rodziców 5 października 2011 roku

5 października 2011 roku w Sali Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 67 odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez ARTBALE Stowarzyszenie w ramach projektu „Nowy Początek” dofinansowanego ze środków PO FIO. Spotkaniu przewodzili p. Bożena W. Jakubczak, Wiceprezes Artbale oraz p. Wiesław Jakubczak, Doradca Zarządu Artbale, prawnik, specjalista do spraw ngo. Okazją do zorganizowania spotkania było zebranie Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 5. A mogło się ono odbyć dzięki dyrektorowi Szkoły oraz przewodniczącym Rady Rodziców.
Odbiorcami szkolenia byli głownie rodzice uczniów szkół legionowskich zebrani na spotkaniu Rady Rodziców a dotyczyło ono możliwości realizacji własnych projektów w ramach organizacji pozarządowych, uruchomienia i prowadzenia takich podmiotów. Omawiano projekty z wielu dziedzin: z zakresu edukacji (między innymi prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów) sztuki, oświaty (takie jak organizacja różnego rodzaju zajęć dodatkowych dla zainteresowanych zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy, wyjazdy edukacyjne), kultury (na przykład prowadzenie w szkołach zajęć teatralnych, tanecznych) czy też niepełnosprawności (wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych).
 
Pierwszy temat poruszał kwestie zdobycia środków finansowych niezbędnych na realizację projektów i jakie warunki trzeba spełnić by móc się ubiegać o te środki. Prowadzący szkolenie Doradca Zarządu Artbale pan Wiesław Jakubczak wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw organizacji pozarządowych na przykładzie wzorcowego wniosku o dofinansowanie omówił szczegółowo zasady wypełniania wniosku, dostosowywania projektu do wymagań dysponującego środkami. Klasyfikacja źródeł dotacji, gdzie szukać informacji o aktualnie ogłoszonych konkursach, przez jakie instytucje lokalnej i centralnej administracji państwowej, i jak zdobyć wkład własny często wymagany przy wnioskowaniu.
 
Kolejnym zagadnieniem były procedury powoływania i prowadzenia poszczególnych typów organizacji pozarządowych, w tym fundacji, stowarzyszeń, uchwalenia statutu, regulaminu, wyboru władz, reprezentantów, gromadzenia niezbędnej przy rejestracji oraz bieżącym funkcjonowaniu ngo dokumentacji. Dowiedzieli się również o jakie podstawy oprawne opiera się działalność takich organizacji i jakie wymagania prawne stawiają przed nimi przepisy. Dotyczy to w szczególności obowiązku zgłoszenia do rejestru, prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości czy też obowiązku podatkowego. Wymienione zostały zakresy działalności statutowej nieodpłatnej, działalności statutowej odpłatnej oraz działalności gospodarczej organizacji non-profit. Wymienione zostały również warunki jakie trzeba spełnić by móc ubiegać się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego organizacji.
 
Szkolenie spełniło swoją rolę, wzbudziło zainteresowanie wśród słuchaczy, skłoniło do zadawania dodatkowych wyjaśniających pytań. Uczestnicy spotkania zapisywali się chętnie na indywidualne konsultacje w miejscu prowadzenia punktu konsultacyjno szkoleniowego w Legionowie, przy ul. Piłsudskiego 3 lok. 13. na które podczas spotkania były prowadzone zapisy.