Relacja ze spotkania "Nowego Początku" z 13 września 2011 roku

Dnia 13 września 2011 w sali konferencyjnej punktu konsultacyjno-szkoleniowego "NOWY POCZĄTEK" przy ul. Piłsudskiego 3 w Legionowie, o godzinie 18:00 odbyło się kolejne spotkanie integracyjno-szkoleniowe „Nowego Początku”. Spotkanie poprowadził Wiesław Jakubczak - Doradca Zarządu ARTBALE, konsultant-ekspert, prawnik, od lat zajmujący się działalnością III sektora.

Spotkanie było dedykowane grupie osób, mieszkańców Legionowa i okolic powołujących do życia nowe Stowarzyszenie. Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów „Treneria” było poprzedzone wieloma indywidualnymi konsultacjami dotyczącymi zagadnień organizacyjnych, z zakresu księgowości, uchwalania statutu organizacji ngo, udzielonymi przez konsultantów projektu „Nowy Początek” założycielom nowego stowarzyszenia

Pierwszym tematem było jasne określenie celu i misji powołania i działania tworzonego stowarzyszenia oraz określenie jego miejsca w środowisku organizacji pozarządowych czy też w otoczeniu obejmującym zakres działania. Stowarzyszenie „Treneria” zostanie powołane w celu prowadzenia działań na rzecz rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia poziomu kompetencji wpisując się w szeroko pojęte działania szkoleniowo - doradcze.

Na bazie doświadczeń współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzący szkolenie Doradca Zarządu Artbale pan Wiesław Jakubczak przedstawił obecnym wiele praktycznych wskazówek istotnych przy tworzeniu nowej organizacji ngo omawiając przy tym własny wkład merytoryczny w powołanie stowarzyszenia ARTBALE, którego sprawy prowadzi od wielu lat.

Zgromadzonym prowadzący przedstawił podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń, zagadnienia dotyczące uchwalenia statutu, obowiązku rejestracyjnego oraz dokumenty wchodzące do pełnej dokumentacji stowarzyszenia niezbędnej przy jego rejestracji oraz bieżącym jego funkcjonowaniu.

Następnie omówiono wraz z uczestnikami szkolenia aktualnie obowiązujące wybrane przepisy obowiązujące stowarzyszenia, głównie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, „Prawo o stowarzyszeniach” w oparciu o które działa stowarzyszenie, które wg ustawy jest ”dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych”. Omówienie objęło również przepisy prawa podatkowego, oraz podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, obowiązek prowadzenia rachunkowości przez stowarzyszenia.

Omówione zostały różnice między statutową działalnością nieodpłatną a odpłatną stowarzyszenia oraz możliwą prowadzoną przez stowarzyszenie działalnością gospodarczą uwzględniając ograniczenia i obowiązki związane z każdym z tych trzech zakresów. Wymienione zostały również warunki jakie trzeba spełnić by móc ubiegać się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego stowarzyszeniu.

Na spotkaniu omówiono zasady wyboru władz stowarzyszenia, jej organy oraz zakres ich obowiązków i odpowiedzialności oraz zasady reprezentacji stowarzyszenia na zewnątrz.

Spotkanie można uznać za zakończone powodzeniem. Spełniło oczekiwania uczestniczących w nim osób które w ramach „Trenerii” będą działać na rzecz ustawicznego autorozwoju oraz rozwoju wielu grup społecznych.