Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego - APEL do legionowskich organizacji pozarządowych w sprawie wytypowania przedstawiciela do pracy w Radzie środa, 03-08-2011, godz. 11.25 W dniu 23 lutego 2011 r. Rada Miasta Legionowo podjęła Uchwałę Nr V/51/2011 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W skład Rady będą wchodzić dwaj przedstawiciele Rady Miasta Legionowo; dwaj przedstawiciele Prezydenta Miasta Legionowo; co najmniej czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Legionowo. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie mogła opiniować projekty uchwał i akty prawa miejscowego dotyczącego sfery zadań publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wyrażać opinie w sprawach całego sektora NGO. Wydaje się, że idea nowego organu konsultacyjnego oraz opiniodawczego reprezentującego interesy legionowskich organizacji pozarządowych jest w obecnej chwili wyjątkowo potrzebna. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się o wytypowanie przedstawiciela Państwa Organizacji do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta pozwoli pozostałym mieszkańcom Legionowa lepiej dostrzec lokalne działania organizacji pozarządowych oraz inicjatywy społeczne w naszym mieście. Termin zgłaszania (typowania) kandydatur upływa 31 sierpnia 2011r.

 
Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.