Informacja o konkursie ofert na wolontariat

Europejski Rok Wolontariatu 2011

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych
 
Artbale Stowarzyszenie REKIS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich działań punktu „NOWY POCZĄTEK” uprzejmie informuje, że Minister Pracy i Polityki Społecznej jako Krajowy Organ Koordynujący dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 Propagującego Aktywność Obywatelską zaprasza:
•organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
•osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy;
•stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
•spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych);
•spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczeniu całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w następujących obszarach:
 
1. Zaplanowanie oraz wdrożenie kampanii komunikacyjnej w nurcie social media.
2. Zaplanowanie oraz wdrożenie kampanii komunikacyjnej w województwach.
3. Promowanie wolontariatu wśród osób starszych.
4. Wspieranie organizatorów wolontariatu.
 
Szczegółowe informacje na www.erw2011.gov.pl .
 
Artbale Stowarzyszenie REKIS we współpracy partnerskiej z Urzędem Miasta Legionowo
w ramach PO FIO działań punktu „NOWY POCZĄTEK” udziela bezpłatnie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym nr tel. 608 411 178 w godzinach 10:00-16:00
  • konsultacji,
  • doradztwa,
  • wyjaśnień związanych ze składaniem ofert.
 
Konsultacje prowadzą eksperci, uczestnicy szkoleń prowadzonych przez MPiPS oraz Centrum Doradczego Eurodotacje.
 
Z wyrazami szacunku
V-ce Prezes Artbale
dr Bożena W. Jakubczak


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich