Zapytanie ofertowe dla usługi pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) dla projektu „Mazowiecki krąg tańca 2019”

 logo artbale(1)   

Mazowiecki Krąg Tańca 2019   

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

logotypclaim mazowsze    

Legionowo, dn. 02.09.2019 r.

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23,

KRS Nr 0000107658   email: balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę ważne do dnia 20.09.2019 roku.

Poszukujemy Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego położonego w okolicach Serocka, Somianki lub nad Zalewem Zegrzyńskim dla zapewnienia pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) na zgrupowaniu łącznie dla 40 osób, w tym 36 uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z opiekunami, kadrą oraz 4 osobami obsługi z możliwością prowadzenia pokazów, zajęć terapeutycznych - warsztatów tanecznych i spotkań z artystami biorących udział w realizacji projektu „Mazowiecki Krąg Tańca 2019” realizowanego w 2019 roku w terminie: od 18.XI do 22.XI.2019 roku.

Oznaczenie postępowania: nadawany przez Stowarzyszenie ARTBALE nr/hasło składanej ofercie z ceną

– numer/ hasło/………………………………………………….………/2019

I. Nazwa oraz adres pytającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23, KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zapytania:

1. Przedmiotem zapytania będzie całkowita cena osobo/dnia dla zapewnienia pobytu (zakwaterowania oraz wyżywienia) z możliwością prowadzenia warsztatów tanecznych i spotkań z artystami dla uczestników wraz z opiekunami oraz organizatorami, biorących udział w zgrupowaniu projektu „Mazowiecki Krąg Tańca 2019” współfinansowanym przez Województwo Mazowieckie i Stowarzyszenie ARTBALE.

2. Szczegółowy opis: przedmiot zapytania będzie dotyczył w zakresie zakwaterowania: zapewnienie dla zgrupowania, zakwaterowania i 40 miejsc noclegowych wraz z salami do spotkań w obiekcie/tach (dostosowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi). Pokoje lub pomieszczenia w standardzie hotelowym (niezbędna zawsze łazienka lub węzeł sanitarny), sale do zajęć warsztatowych i spotkań odpowiednio przystosowane i położone na wspólnym terenie danego Ośrodka znajdującego się w okolicach Serocka, Somianki lub w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego, potrzebne w okresie zgrupowania w podanych na wstępie dniach 2019r. Dodatkowo koniczność zapewnienia odpowiedniego dopasowania ilości pomieszczeń dla zakwaterowania uczestników z uwzględnieniem ich płci i sytuacji zapewnienia niepełnosprawnym uczestnikom bezpośredniej opieki opiekunów, jak również dodatkowo wyodrębnione 4 pokoi 1 osobowe dla artystów i obsługi.

3. Zapewnienia co najmniej dwóch dużych Sal, bez żadnego wyposażenia w nieuzgodnione sprzęty dla poprowadzenia całodziennych zajęć terapeutyczno-warsztatowych z uwzględnieniem grania donośnej muzyki, próbami i tańcami.

4. W zakresie wyżywienia zapewnienie dla zgrupowania i dla 40 osób pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) we wszystkich dniach zgrupowania, z zapewnieniem suchego prowiantu w dniu wyjazdu ze zgrupowania, jak i stałego przez cały pobyt zgrupowania dostępu dla wszystkich uczestników z możliwości zaspokojenia pragnienia (czysta woda nadająca się do picia.)

5. Wszystkie wymienione zapotrzebowania powinny zostać skalkulowane łącznie z ewentualnymi podatkami, a podana na zapytanie cena, powinna być ceną jednostkową osobo/dnia, wyliczoną z całkowitego wynagrodzenia za całość pobytu na zgrupowaniu wszystkich 40 uczestników równo podzieloną na zgrupowanie, składające się z pełnego 5 dniowego okresu zgrupowania oraz faktycznej ilość po 40 osób dla zgrupowania. Ostatecznie zaproponowana cena osobo/dnia powinna odpowiadać przeliczonej wartości na jednego uczestnika poprzez podzielenie całkowitego wynagrodzenia (brutto) dla jednego zgrupowania przez 5 dniowy czas pobytu i przez ilość 41 uczestników.

III. Termin wykonania ewentualnego zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi musi obejmować wszystkie zaplanowane dni zgrupowania od 18.XI. do 22.XI.2019 roku.

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny i niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia poprzez nadanie (numeru / hasła), uzyskanego poprzez osobistą rozmowę, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną.

Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny zawierać informację o:

- adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu e-mail,

- jednoznaczne oświadczenie o wysokości proponowanej ceny osobo/dnia i zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków. Ostateczna cena osobo/dnia jest ceną brutto, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem jego pełnego nazwiska i imienia,

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, przekazaniem osobiście lub telefonicznie, wydanego przez przyjmującego: kilkuznakowego numeru / hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia w terminie odpowiedzi na zapytanie o cenę.

V . Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistego zgłoszenia oferty w siedzibie, osobistej rozmowy, telefonicznie na nr tel. 608 411 178, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby.
 2. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie indywidualnego oznaczenia będącego nadanym kilkucyfrowym numerem zgłoszenia / hasłem, które łącznie z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz zaproponowanej ceny dla projektu : „Mazowiecki Krąg Tańca 2019” Ostatnim terminem na składanie ceny jest dzień 20.09.2019 rok do godz. 12:00.
 3. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w tym samym dniu 20.09.2019 roku, a wynik i wybór zgłoszenia i ceny zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 15:00 tego dnia.
 5. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu.
 6. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny.
 7. Zapytanie o cenę zamieszczono również w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych zapytaniem oraz rozpowszechniano na stronie: http://www.artbale.pl.

VI. Ocena zgłoszenia

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności, szczególnie uwzględniając doświadczenie i dotychczasowe zapewnienia wysokiej jakości wykonania zleconych zadań.
 2. W toku zbierania danych, badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej, co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.
 3. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie lub zaproszenie do podpisania odpowiedniej umowy zgodnej z warunkami zamieszczonymi w ogłoszeniu i potwierdzonymi w zgłoszeniu zapewniającymi ich pełna realizację.

VII. Dodatkowe informacje

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozpatrywaniu zgłoszeń.
 3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania.
 4. Wykonawca obowiązany jest przygotować zgłoszenie zgodnie z wymaganiami zapytania.

Za Zarząd Stowarzyszenia                                                          Mieczysława Kubacka - Skarbnik

załączniki:

Zapytanie o cenę

 

skladana oferta