^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Zapytanie ofertowe dla usługi transportu dla projektu „...w kręgu tańca...2019”

Legionowo, dn. 24.04.2019 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23,

KRS Nr 0000107658   email: balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę ważne do dnia 20.05.2019 roku.

Poszukujemy usługi transportu dla zapewnienia przejazdów na cztery zgrupowania dla 4 x 38 uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z opiekunami, uczestników zgrupowań zajęć terapeutycznych - warsztatów tanecznych i spotkań z artystami biorących udział w realizacji projektu „...w kręgu tańca…2019” roku, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ARTBALE. Przejazd busem lub małym autokarem z Warszawy do ośrodka położonego w okolicach Somianki, Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego przejazd na początku zgrupowania oraz przejazd z powrotem do Warszawy na zakończenie, realizowane niezależnie dla każdego zgrupowania: I, II, III jak i IV. Realizacja projektu „…W Kręgu Tańca…2019” oraz konieczność zapewnienia transportu będzie w następujących terminach: I. Zgrupowanie na 09.IX. i powrót 13.IX.2019; II Zgrupowanie wyjazd na 23.IX. i powrót 27.IX. 2019; III. Zgrupowanie wyjazd na 30.IX. i powrót 04.X.2019; IV. Zgrupowanie wyjazd na 14.X. powrót 18.X.2019 r.

Oznaczenie postępowania: nadawany przez Stowarzyszenie ARTBALE nr/hasło składanej ofercie z ceną

– numer/ hasło/………………………………………………….………/2019

I. Nazwa oraz adres pytającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23, KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zapytania:

1.Przedmiotem zapytania będzie zapewnienie usługi transportu dla przejazdu uczestników z Warszawy do ośrodka położonego w okolicach Somianki, Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego oraz powrotu z tego ośrodka do Warszawy na potrzeby realizacji zadania pod nazwą „... w kręgu tańca…2019” (dla zgrupowań I; II; III; IV) dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- zapewnienie przewozu busem lub małym autokarem tam i z powrotem w różnych uzgodnionych terminach dla 38 osób z możliwością ewentualnego, dwukrotnego dojazdu z pod Dworca Centralnego w Warszawie zarówno dla każdego ze zgrupowań wynikającego z konieczności zapewnienia szybkiego przewozu części zmęczonych podróżą uczestników już znajdujących się na dworcu, gdyby pozostali uczestnicy mieli przybyć z dużym opóźnieniem.

- zapewnienie przewozu bagaży osobistych wyżej wymienionych osób.

Prosimy aby zaproponowana ostateczna cena obejmowała powyżej i poniżej wymienione wszystkie zakresy usługi transportu w ramach zaproponowanej łącznej ceny dopasowanej do całego wymienionego zakresu.

Dla I zgrupowanie w dniach:

09.09.2019 wyjazd o godz. 8.00 – (z możliwością ewentualnego dodatkowego przejazdu, o nowej godzinie) z Warszawy w okolice Somianki, Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego.

13.09.2019 – jednokrotny przejazd powrotny do Warszawy na Dworzec Centralny.

Dla II zgrupowania w dniach:

23.09.2019 – (z możliwością ewentualnego dodatkowego przejazdu, o nowej godzinie) z Warszawy w okolice Somianki, Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego.

27.09.2019 – jednokrotny przejazd powrotny do Warszawy na Dworzec Centralny.

Dla III zgrupowania w dniach:

30.09.2019 wyjazd o godz. 8.00 – (z możliwością ewentualnego dodatkowego przejazdu, o nowej godzinie) z Warszawy w okolice Somianki, Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego.

04.10.2019 – jednokrotny przejazd powrotny do Warszawy na Dworzec Centralny.

Dla IV zgrupowania w dniach:

14.10.2019 – (z możliwością ewentualnego dodatkowego przejazdu, o nowej godzinie) z Warszawy w okolice Somianki, Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego.

18.10.2019 – jednokrotny przejazd powrotny do Warszawy na Dworzec Centralny.

Możliwość dwukrotnego przejazdu w dodatkowej godzinie wynika ze zgłaszania przez uczestniczące w projekcie szkoły specjalne, ewentualności różnych godzin przyjazdu do Warszawy lub opóźnienia pociągów z oddalonych miast Polski i konieczności zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom z różnych miast szybki dojazd do ośrodka po długiej podróży.

Wszystkie omówione zapotrzebowania na zapewnienie transportu dla czterech zgrupowań powinny zostać skalkulowane łącznie z ewentualnymi podatkami, a podana na zapytanie cena ofertowa, wyliczona dla całkowitego wynagrodzenia za transport podczas jednego zgrupowania realizowanego zarówno podczas dojazdu jak i powrotu. Wyliczona cena całkowita powinna wynikać z pomnożenia podanej w ofercie ceny jednostkowej przez 4 zgrupowania i obejmować wszystkie koszty dla całości realizacji zamówienia transportu.

III. Termin wykonania ewentualnego zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi musi obejmować wszystkie zaplanowane zgrupowania w dniach: Zgrupowanie I od 09.IX. do 13.IX.2019; Zgrupowanie II od 23.IX. do 27.IX. 2019; Zgrupowanie III od 30.IX. do 04.X.2019; Zgrupowanie IV od 14.X. do 18.X.2019 r.

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny jednostkowej za jedno zgrupowanie i niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia poprzez nadanie (numeru / hasła), uzyskanego podczas osobistej rozmowy, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną.

Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny jednostkowej zawierać informację o:

- adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu e-mail,

- jednoznaczne oświadczenie o wysokości proponowanej ceny jednostkowej kosztów całkowitych dla jednego zgrupowania i zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków. Ostateczna cena kosztów transportu jest ceną brutto, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem jego pełnego nazwiska i imienia,

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, przekazaniem osobiście lub telefonicznie, wydanego przez przyjmującego: kilkuznakowego numeru / hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia w terminie odpowiedzi na zapytanie o cenę.

V . Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistego zgłoszenia w siedzibie, osobistej rozmowy, telefonicznie na nr tel. 608 411 178, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby.
 2. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie indywidualnego oznaczenia będącego nadanym kilkucyfrowym numerem zgłoszenia / hasłem, które łącznie z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz zaproponowanej ceny dla projektu : „…W Kręgu Tańca…2019”
 3. Ostatnim terminem na składanie ceny jest dzień 24.05.2019 rok do godz. 12:00.
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w tym samym dniu 24.05.2019 roku, a wynik i wybór zgłoszenia i ceny zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 15:00 tego dnia.
 6. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu.
 7. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny.
 8. Zapytanie o cenę zamieszczono również w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych zapytaniem oraz rozpowszechniano na stronie: http://www.artbale.pl.

VI. Ocena zgłoszenia

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności, szczególnie uwzględniając doświadczenie i dotychczasowe zapewnienia wysokiej jakości wykonania zleconych zadań.
 2. W toku zbierania danych, badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej, co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.
 3. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie lub zaproszenie do podpisania odpowiedniej umowy zgodnej z warunkami zamieszczonymi w ogłoszeniu i potwierdzonymi w zgłoszeniu zapewniającymi ich pełna realizację.

VII. Dodatkowe informacje

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozpatrywaniu zgłoszeń.
 3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania.
 4. Wykonawca obowiązany jest przygotować zgłoszenie zgodnie z wymaganiami zapytania.

Za Zarząd Stowarzyszenia                                                          Mieczysława Kubacka - Skarbnik

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Składana oferta

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale