Usługa transportu - zapytanie ofertowe

Legionowo, dn. 09.05.2013 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
NIP 527-23-75-001, KRS Nr 0000107658
balet@balet.com.pl

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki
kieruje do Państwa zapytanie ofertowe

 

Poszukujemy usługi transportu na jednokrotny przejazd z Warszawy do Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim i z powrotem transport autobus, na potrzeby realizacji projektu „Terpsychora do szkół” – edycja wiosenna (3) współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oznaczenie postępowania: nr nadanego hasła………………/2013

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
NIP 527-23-75-001,
KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa jednokrotnego przejazdu uczestników, organizatorów z Warszawy do Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim i z powrotem transport autobus na potrzeby realizacji projektu „Terpsychora do szkół”– edycja wiosenna (3) współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- zapewnienie przewozu dla 48 osób,
- oraz bagaży.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi transportowej: w dniach: 14.06.2013 r. (z Warszawy do Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim) i 17.06.2013 r. (powrót z Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim do Warszawy).
IV. Opis sposobu potwierdzenia i zgłoszenia oferty:
Oferent powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej osobistą rozmowa, telefonicznie, mailem lub pocztą. Potwierdzenie zainteresowania powinno dotyczyć informacji o:
- adresie lub siedzibę oferenta, numeru telefonu, numeru NIP,
- jednoznaczne oświadczenie o potwierdzeniu zainteresowania wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutt, potwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, podanym pełnym nazwiskiem i imieniem zgłaszającego się wykonawcy,
- potwierdzeniem zgłoszenia osobistego lub telefonicznego oferty będzie wydane przez przyjmującego: czteroznakowe hasło łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego ofertę.
V . Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przekazana do ARTBALE Stowarzyszenie co najmniej w postaci osobistej rozmowy w siedzibie, telefonicznie nr tel. 608 403 473, mailem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: balet@balet.com.pl. lub pocztą przesłaną na adres siedziby ARTBALE Stowarzyszenie z podaniem oznaczenia zgłoszenia: zakwaterowanie i wyżywienie „Terpsychora do szkół”– edycja wiosenna (3).
Ostatnim terminem na składanie ofert jest termin do dnia 20.05.2013 roku do godz. 24:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21 maja 2013 roku, a wynik i wybór najkorzystniejszej ofert zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia. Dla wybranego oferenta/ów zostanie na tej podstawie przygotowana i podpisana/e umowa/y zlecenia zakwaterowania / wyżywienia.
Pod adresem: http://www.artbale.pl zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych oferentów informacja o wybranej ofercie/ach na stronie internetowej.
3. Oferty zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w tej samej co składana oferta formie
żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.artbale.pl oraz rozpowszechniano
w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych ofertą.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszonych ofert z uwzględnieniem zasad:
konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności
postepowania.
VII. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej oferty.
4. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami ofertowymi.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bez podania przyczyny w części lub całości.

 

 

ARTBALE Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

Bożena Jakubczak
Wiceprezes

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz zgłoszeniowy