Usługa transportu - zapytanie ofertowe

Legionowo, dn. 01.09.2013 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
NIP 527-23-75-001, REGON 015147680,
KRS Nr 0000107658
balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki
kieruje do Państwa zapytanie ofertowe

Poszukujemy usługi transportu na jednokrotny przejazd z Warszawy do Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim i z powrotem transport autobus, na potrzeby realizacji projektu „Terpsychora do szkół” – edycja jesienna (4) współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Oznaczenie postępowania: nr nadanego hasła………………/2013


I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
NIP 527-23-75-001,
REGON 015147680,
KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa jednokrotnego przejazdu uczestników, organizatorów z Warszawy do Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim i z powrotem transport autobus na potrzeby realizacji projektu „Terpsychora do szkół”– edycja jesienna (4) współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - zapewnienie przewozu dla 48 osób, - oraz bagaży.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi transportowej: w dniach: 25.10.2013 r. (z Warszawy do Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim) i 28.10.2013 r. (powrót z Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim do Warszawy).
IV. Opis sposobu potwierdzenia i zgłoszenia oferty:
Oferent powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej osobistą rozmowa, telefonicznie, mailem lub poczta. Potwierdzenie zainteresowania powinno dotyczyć informacji o: - adresie lub siedzibę oferenta, numeru telefonu, numeru NIP, - jednoznaczne oświadczenie o potwierdzeniu zainteresowania wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutt, potwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, podanym pełnym nazwiskiem i imieniem zgłaszającego się wykonawcy, - potwierdzeniem zgłoszenia osobistego lub telefonicznego oferty będzie wydane przez przyjmującego: czteroznakowe hasło łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego ofertę.
V . Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przekazana do ARTBALE Stowarzyszenia: co najmniej w postaci osobistej rozmowy w siedzibie, telefonicznie nr tel. 608 403 473, mailem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: balet@balet.com.pl. lub pocztą przesłaną na adres siedziby ARTBALE z podaniem oznaczenia zgłoszenia: transport „Terpsychora do szkół”– edycja jesienna (4). Ostatnim terminem na składanie ofert jest termin do dnia 10.09.2013 roku do godz. 24.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11 września 2013 roku, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12.00 tego dnia. Dla wybranego oferenta zostanie na tej podstawie zostanie zawarta i podpisana umowa zgodnie z warunkami oferty. Pod adresem: http://www.artbale.pl, zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych oferentów informacja o wybranej ofercie na stronie internetowej.
3. Oferty zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w tej samej co składana oferta formie żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie : http://www.artbale.pl oraz rozpowszechniano w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych ofertą.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszonych ofert z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności postepowania.
VII. Dodatkowe informacje
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej oferty.
4. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami ofertowymi.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bez podania przyczyny w części lub całości.

ARTBALE Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

Bożena Jakubczak Wiceprezes
 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz zgłoszeniowy